De triglyceriden/ HDL-verhouding is een belangrijke marker van insulineresistentie.

Een lagere verhouding tussen triglyceriden en HDL-cholesterol wordt over het algemeen geassocieerd met een gezonder lipidenprofiel en een lager risico op hart- en vaatziekten. Als de verhouding 2:1 of lager is, wijst dit op een gunstig evenwicht, wat suggereert dat de persoon relatief lage triglyceridengehaltes heeft in vergelijking met hun HDL-cholesterolgehaltes.

Omgekeerd kan een hogere verhouding duiden op een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Verhoogde triglyceridenwaarden en/of lagere HDL-cholesterolwaarden kunnen bijdragen aan een ongunstige verhouding en wijzen op mogelijke lipidenafwijkingen die aandacht en aanpassingen van de levensstijl vereisen.

Houd er rekening mee dat de score een schatting is. De grenswaarden kunnen per persoon verschillen.

Interpretatie
Het is belangrijk op te merken dat deze interpretaties een algemene richtlijn zijn en dat het exacte optimale bereik kan variëren afhankelijk van individuele factoren en specifieke medische richtlijnen. Het is raadzaam om een zorgprofessional te raadplegen die uw volledige lipidenprofiel kan beoordelen en persoonlijke aanbevelingen kan doen op basis van uw algehele gezondheidsstatus.

Verhouding tussen 0,5 en 1,9: Optimaal
Dit wordt over het algemeen als optimaal beschouwd. Het wijst op een gezond lipidenprofiel met relatief lage triglyceridenniveaus in vergelijking met HDL-cholesterol. Deze verhouding wijst op een lager risico op hart- en vaatziekten en wordt geassocieerd met een goede metabolische gezondheid.
Verhouding tussen 2,0 en 3,0: Te hoog, wijst op een vroege insulineresistentie
Dit duidt op een matig risico op hart- en vaatziekten, maar dichter bij 1 heeft de voorkeur omdat dit duidt op een betere lipidenbalans.
Ratio boven 3,0: Veel te hoog, duidt op significante insulineresistentie
Als de ratio hoger is dan 2,62, kan dit duiden op een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en metabole afwijkingen. Hogere verhoudingen duiden op verhoogde triglyceridenniveaus ten opzichte van HDL-cholesterol, wat in verband kan worden gebracht met insulineresistentie, obesitas en andere stofwisselingsstoornissen.

HOMA-IR calculator

The HOMA-IR calculator is a valuable tool for assessing insulin resistance, a key factor in metabolic health. Insulin resistance occurs when the body’s cells become less responsive to the hormone insulin, leading to elevated blood glucose levels. Monitoring HOMA-IR can help individuals gain insights into their metabolic status and make informed decisions about their health.

The Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) is calculated using fasting glucose and insulin levels. It provides an estimation of insulin resistance based on these values, with higher HOMA-IR scores indicating a greater degree of insulin resistance.

To calculate HOMA-IR, input your fasting glucose and insulin levels into the calculator. The result will provide your HOMA-IR score, reflecting your level of insulin resistance.

Please note that the score is an estimation. Cut off values for HOMA-IR may depend on ethnicity.

 

Calculator using mg/dL
Insulin:uIU/mL (mU/L)
Glucose:mg/dL
 HOMA-IR

 

 

De HOMA-IR calculator is een waardevol hulpmiddel voor het beoordelen van insulineresistentie, een belangrijke factor in metabolische gezondheid. Insulineresistentie treedt op wanneer de lichaamscellen minder goed reageren op het hormoon insuline, wat leidt tot verhoogde bloedglucosespiegels. Het monitoren van HOMA-IR kan mensen helpen inzicht te krijgen in hun metabole status en weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid.

Het Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) wordt berekend aan de hand van nuchtere glucose- en insulinespiegels. Het geeft een schatting van de insulineresistentie op basis van deze waarden, waarbij een hogere HOMA-IR-score duidt op een grotere mate van insulineresistentie.

Om de HOMA-IR te berekenen, voert u uw nuchtere glucose- en insulinewaarden in de calculator in. Het resultaat geeft uw HOMA-IR score, die uw niveau van insulineresistentie weergeeft.

Houd er rekening mee dat de score een schatting is. Afkapwaarden voor HOMA-IR kunnen afhankelijk zijn van etniciteit.

Interpretatie
Het is belangrijk op te merken dat deze interpretaties een algemene richtlijn geven en dat het optimale bereik kan variëren afhankelijk van individuele factoren en specifieke medische richtlijnen. Het is raadzaam om contact op te nemen met een professional in de gezondheidszorg die uw volledige metabole profiel kan evalueren. Zij kunnen persoonlijke aanbevelingen doen op basis van uw algehele gezondheidsstatus en u helpen uw metabolische reis effectief te doorlopen.

HOMA-IR score tussen 0,5 en 1,5: optimale insulinegevoeligheid
Dit wordt over het algemeen als optimaal beschouwd. Het suggereert een hoge mate van insulinegevoeligheid en efficiënte insulinewerking bij het reguleren van de bloedglucosespiegel. Dit duidt op een lager risico op het ontwikkelen van stofwisselingsstoornissen en wordt geassocieerd met een goede stofwisselingsgezondheid.
HOMA-IR score tussen 1 en 1,9: normaal
Dit wordt beschouwd als een normaal bereik.
HOMA-IR score tussen 2 en 2,9: vroege insulineresistentie
Het is belangrijk om je gezondheid goed in de gaten te houden. Veranderingen in de levensstijl, waaronder dieet en lichaamsbeweging, worden vaak aanbevolen om het risico te verminderen en de metabole gezondheid te verbeteren.
HOMA-IR score hoger dan 2,9: significante insulineresistentie
Dit duidt op een aanzienlijke insulineresistentie en een verhoogd risico op stofwisselingsziekten, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Deze score geeft aan dat je lichaam moeite heeft om insuline effectief te gebruiken, wat leidt tot verhoogde bloedglucosespiegels. Veranderingen in de levensstijl, waaronder dieet, lichaamsbeweging en, indien nodig, medische interventie, worden vaak aanbevolen om het risico te verminderen en de metabole gezondheid te verbeteren.